પ્રગતિ હાઈસ્કૂલ - વડેલા
દાહોદ

   
Pragati High School - calender

શાળાનું સમયપત્રક

વેકેશનની માહિતી

ઉનાળાનું વેકેશન તારીખ
ધોરણ તારીખ થી તારીખ સુધી
8 થી 12 મે મહિનામાં (35 દિવસ) 2011
શાળા ઉઘડવાની તારીખ    
ધોરણ તારીખથી તારીખ સુધી
8 થી 12 જૂન મહિનામાં 2011
દિવાળી વેકેશન    
ધોરણ તારીખથી તારીખ સુધી
8 થી 12 નવેમ્બર મહિનામાં (21દિવસ) 2010
પરચુરણ / સ્થાનિક રજાઓ 04 દિવસ  

શાળાના કામના કલાકો

ઉનાળા દરમ્યાનનો શાળાનો સમય
ધોરણ 8 થી 10          7 - 20   થી    11 - 35
ધોરણ 11 થી 12       7 - 20   થી    11 - 35
રિસેસનો સમય           9 - 30   થી    9 - 50
ઉનાળાના સમય દરમ્યાન દરેક વિદ્યાર્થીઓએ સવારે 7 - 20 સુધી શાળામાં હાજર રહેવું
શિયાળા દરમ્યાનનો શાળાનો સમય
ધોરણ 8 થી 10        10 - 40   થી   4 - 40
ધોરણ 11 થી 12      10 - 40   થી   4 - 40
રિસેસનો સમય          1 - 40   થી   2 - 10
શિયાળાના સમય દરમ્યાન દરેક વિદ્યાર્થીઓએ સવારે 10 - 30 સુધી શાળામાં હાજર રહેવું

પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ

ધો. 8 નિદાન કસોટી જૂલાઈ   - 2010
ધો. 8 થી 12 પ્રથમ કસોટી સપ્ટેમ્બર   2010
ધો. 8 થી 12 બીજી કસોટી જાન્યુઆરી  2011
ધો. 10 અને 12 S.S.S. & H.S.C. ( બોર્ડની પરીક્ષા) માર્ચ   2011
ધો. 8, 9, અને 11 વાર્ષિક પરીક્ષા ( મૌખિક / લેખિત )  
  ઈન્ટરનલ માર્ચ   2011
  પ્રાયોગિક માર્ચ   2011
  લેખિત એપ્રિલ 2011