પ્રગતિ હાઈસ્કૂલ - વડેલા
દાહોદ

   
Pragati High School - contactus

અમારો સંપર્ક

શાળાનું નામ :- પ્રગતિ હાઈસ્કૂલ, વડેલા
શાળાનું સરનામું :- મું.પો.- વડેલા તા. લીમખેડા  જિ.દાહોદ
શાળાનો ફોન નંબર :- 02677 - 233451
રાજય :- ગુજરાત
પિનકોડ :- 389140
ટ્રસ્ટનું નામ :- પંચમહાલ જિલ્લા ગ્રામ્ય વિકાસ મંડળ, પાણીઆ
S.S.C ઈન્ડેક્ષ નંબર :- 75.136
H.S.C. ઈન્ડેક્ષ નંબર :- 24.080
મોબાઈલ :- 9909803801સંપર્ક  ફોર્મ


નામ.* :
રહેઠાણ :
શહેર :
પિનકોડ નંબર :
ઈમેલ આઈ ડી* :
ફોન નંબર. :
સંદેશ* :