પ્રગતિ હાઈસ્કૂલ - વડેલા
દાહોદ

   
Pragati High School - rankers

શાળાના તેજસ્વી તારલાઓ

S.S.S. તેજસ્વી તારલા

વર્ષ વિદ્યાર્થીનું નામ મેળવેલ ગુણ ટકા રીમાર્ક
માર્ચ - 1986 પટેલ ભીખાભાઈ કાળુભાઈ 515 / 700 73.57 % -
માર્ચ - 1987 પટેલ નવીનચંદ્ર ભીખુભાઈ 471 / 700 67.28 % -
માર્ચ - 1988 પટેલ કમળાબેન રામસીંગભાઈ 509 / 700 72.71 % -
માર્ચ - 1989 પટેલ લક્ષ્મણભાઈ જોધાભાઈ 507 / 700 72.42 % -
માર્ચ - 1990 પટેલ રમેશભાઈ ભુદરભાઈ 532 / 700 76.00 % -
માર્ચ - 1991 પટેલ ભરતસિંહ સબુરભાઈ 544 / 700 77.71 % -
માર્ચ - 1992 પટેલ પુષ્પાબેન મોતીસીંગ 565 / 700 80.71 % -
માર્ચ - 1993 પટેલ નવલસિંહ તેરાભાઈ 585 / 700 83.57 % કેન્દ્રમાં પ્રથમ
માર્ચ - 1994 પટેલ બળવંતભાઈ રામસીંગ 511 / 700 73.00 % -
માર્ચ - 1995 કોળી ચીનાભાઈ પ્રતાપભાઈ 600 / 700 85.71 % કેન્દ્રમાં બીજો
માર્ચ - 1996 પટેલ ગોપીસીંગ ભુદરભાઈ 538 / 700 76.86 % -
ઓકટો. - 1996 ચૌહાણ જયેશકુમાર નરેન્દ્રસિંહ 528 / 700 75.43 % બોર્ડમાં છઠ્ઠો
માર્ચ - 1997 લવાણા રાકેશકુમાર પ્રવિણભાઈ 630 / 700 90.00 % કેન્દ્રમાં પ્રથમ
માર્ચ - 1998 પટેલ ભગવતીબેન જગાભાઈ 523 / 700 74.71 % -
માર્ચ - 1999 લવાણા શૈલેષકુમાર પ્રવિણભાઈ 632 / 700 90.28 % કેન્દ્રમાં પ્રથમ
માર્ચ - 2000 પટેલ ઉદેસીંગ જોધાભાઈ 564 / 700 80.56 % -
માર્ચ - 2001 પ્રજાપ્રત નિલાબેન કાંન્તિભાઈ 633 / 700 90.42 % કેન્દ્રમાં પ્રથમ
માર્ચ - 2002 પ્રજાપત કલ્પેશકુમાર કાંન્તિભાઈ 619 / 700 88.42 % -
માર્ચ - 2003 પટેલ ચંદુભાઈ વિરસીંગ 466 / 700 66.57 % -
માર્ચ - 2004 પટેલ વિજયકુમાર સોમાભાઈ 527 / 700 75.28 % -
માર્ચ - 2005 પટેલ પ્રતિક્ષાબેન જયંતિભાઈ 446 / 700 78.00 % -
માર્ચ - 2006 પટેલ ખુશ્બુબેન અરવિંદભાઈ 617 / 700 88.14 % કેન્દ્રમાં પ્રથમ
માર્ચ - 2007 પટેલ મેઘાબેન રાજુભાઈ 558 / 650 85.85 % કેન્દ્રમાં પ્રથમ
માર્ચ - 2008 પટેલ ઉષાબેન જેશીંગભાઈ 532 / 650 81.85 % -
માર્ચ - 2007 પટેલ જયેશકુમાર નાનસીંગ 639 / 700 91.28 % જિલ્લામાં નવમો
માર્ચ - 2007 પટેલ વિમલકુમાર છત્રસિંહ 544 / 700 83.69 % -

H.S.C. ના તેજસ્વી તારલા (સા.પ્રવાહ)

વર્ષ વિદ્યાર્થીઓનું નામ  મેળવેલ ગુણ ટકા નોંધ
માર્ચ - 2003 કોળી જુવાનસિંહ શંકરાભાઈ 474 / 600 79.00 % દાહોદ જિલ્લામાં છઠ્ઠા ક્રમે
માર્ચ - 2003 પટેલ અમિતકુમાર અરવિંદભાઈ 469 / 600 78.19 % દાહોદ જિલ્લામાં નવમાં ક્રમે
માર્ચ - 2004 પટેલ રાયમલભાઈ અભેંસીંગભાઈ 465 / 600 77.50 % -
માર્ચ - 2005 પટેલ ચંદુભાઈ વીરસીંગ 482 / 600 80.33 % -
માર્ચ - 2006 પટેલ વિજયકુમાર સોમાભાઈ 579 / 700 82.71 % દાહોદ જિલ્લામાં નવમાં ક્રમે
માર્ચ - 2007 પટેલ પ્રતિક્ષાબેન જયંતિભાઈ 585 / 700 83.57 % -
માર્ચ - 2008 પટેલ રીતેશકુમાર જયંતિભાઈ 612 / 700 87.42 % દાહોદ જિલ્લ્માં દશમાં ક્રમે
માર્ચ - 2009 પટેલ મુકેશભાઈ રાયસીંગ 601 / 700 85.86 % -
માર્ચ - 2010 પટેલ રાજેશકુમાર ગણપતરસિંહ 587 / 700 83.86 % -