પ્રગતિ હાઈસ્કૂલ - વડેલા
દાહોદ

   
Pragati High School - results

પરિણામ

S.S.S. પરિણામ

વર્ષ પરીક્ષામાં બેઠેલ વિદ્યાર્થીઓ પાસ થયેલ વિદ્યાર્થીઓ પરિણામ ટકામાં
માર્ચ - 1986 16 07 43.75
માર્ચ - 1987 24 13 54.16
માર્ચ - 1988 21 15 71.42
માર્ચ - 1989 28 13 46.42
માર્ચ - 1990 29 15 51.72
માર્ચ - 1991 35 29 82.85
માર્ચ - 1992 37 31 83.78
માર્ચ - 1993 46 41 89.13
માર્ચ - 1994 73 27 36.98
માર્ચ - 1995 82 60 73.17
માર્ચ - 1996 103 25 24.27
માર્ચ - 1997 89 44 49.43
માર્ચ - 1998 79 38 48.10
માર્ચ - 1999 84 36 42.85
માર્ચ - 2000 111 84 75.67
માર્ચ - 2001 114 110 96.49
માર્ચ - 2002 127 103 81.10
માર્ચ - 2003 118 32 27.11
માર્ચ - 2004 135 66 48.88
માર્ચ - 2005 183 125 68.30
માર્ચ - 2006 178 86 48.04
માર્ચ - 2007 196 87 44.38
માર્ચ - 2008 180 143 79.44
માર્ચ - 2009 192 100 52.08
માર્ચ - 2010 190 113 59.47

H.S.C. (સા.પ્રવાહ)

વર્ષ પરીક્ષામાં બેઠેલ વિદ્યાર્થીઓ પાસ થયેલ વિદ્યાથીઓ પરિણામ ટકામાં
માર્ચ - 2003 56 32 58.92 %
માર્ચ - 2004 83 56 67.46 %
માર્ચ - 2005 48 44 91.66 %
માર્ચ - 2006 85 61 71.76 %
માર્ચ - 2007 135 116 85.92 %
માર્ચ - 2008 100 98 98.00 %
માર્ચ - 2009 111 109 98.19 %
માર્ચ - 2010 200 196 98.00 %