પ્રગતિ હાઈસ્કૂલ - વડેલા
દાહોદ

   
Pragati High School - schoolnasukanio

શાળાના સુકાનીઓ

ક્રમ નામ લાયકાત સમય
1 શ્રી ચૌહાણ નરેન્દ્રસિંહ ધમીરસિંહ B.A.,B.Ed તા. 08/12/1983 થી તા. 05/11/1986 સુધી ઈન્ચાર્જ આચાર્યશ્રી
2 શ્રી પટેલ મોતીસીંગ નવલસિંહ M.A.,B.Ed (L.L.B.) તા. 06/11/1986 થી તા. 31/10/2008
3 શ્રી ચૌહાણ નરેન્દ્રસિંહ ધમીરસિંહ B.A.,B.Ed તા. 01/11/2008 થી તા. 30/01/2009 (ઈન્ચાર્જ આચાર્યશ્રી)
4 શ્રી ચૌહાણ નરેન્દ્રસિંહ ધમીરસિંહ B.A.,B.Ed તા. 31/01/2009 થી