પ્રગતિ હાઈસ્કૂલ - વડેલા
દાહોદ

ટ્રસ્ટીશ્રી

ચેરમેન - શ્રી ડૉ. અભેસીંગ પ્રતાપસીંગ પટેલ

સંબોઘન :-પ્રમુખશ્રી
હોદ્દો :-ડૉકટર
શૈક્ષણિક લાયકાત :- D.H.M.S.
જન્મ તારીખ :- 15/07/1957
શરૂ કર્યાની તારીખ :- જૂન - 1983
ટ્રસ્ટનું નામ :- પંચમહાલ જિલ્લા ગ્રામ્ય વિકાસ મંડળ,પાણીઆ સંચાલિત
પ્રગતિ હાઈસ્કૂલ વડેલા, તા.લીમખેડા, જિ. દાહોદના ટ્રસ્ટીશ્રી
સરનામું :- મુ.પો.પાણીઆ, તા.લીમખેડા, જિ.દાહોદ.


ટ્રસ્ટીશ્રીમુખ્ય પાનું | શાળા વિશે | પરિણામ | પ્રાર્થના | અમારો સંપર્ક |

Copyrights © 2009-10 www.pragatihsvadela.com. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd. | Site Viewers : 21,152

Copyrights © 2009-10 www.pragatihsvadela.com. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd.