પ્રગતિ હાઈસ્કૂલ - વડેલા
દાહોદ

ટ્રસ્ટીશ્રી

�� - � �. � � �

� :-�
� :-�
� � :- D.H.M.S.
� � :- 15/07/1957
� � � :- � - 1983
� � :- � � � � �,� �
� � �, �.�, �. � �
� :- �.�.�, �.�, �.�.


ટ્રસ્ટીશ્રીમુખ્ય પાનું | શાળા વિશે | પરિણામ | પ્રાર્થના | અમારો સંપર્ક |

Copyrights © 2009-10 www.pragatihsvadela.com. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd. | Site Viewers : 2,300

Copyrights © 2009-10 www.pragatihsvadela.com. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd.