પ્રગતિ હાઈસ્કૂલ - વડેલા
દાહોદ

ટ્રસ્ટીશ્રી

વાઈસ - ચેરમેન - શ્રી ઝવેરસીંગ પ્રતાપસીંગ પટેલ

ટ્રસ્ટનું નામ :- પંચમહાલ જિલ્લા ગ્રામ્ય વિકાસ મંડળ, પાણીઆ
સરનામું :- મુ.પો.પાણીઆ, તા.લીમખેડા, જિ.દાહોદ.


ટ્રસ્ટીશ્રીમુખ્ય પાનું | શાળા વિશે | પરિણામ | પ્રાર્થના | અમારો સંપર્ક |

Copyrights © 2009-10 www.pragatihsvadela.com. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd. | Site Viewers : 14,729

Copyrights © 2009-10 www.pragatihsvadela.com. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd.