પ્રગતિ હાઈસ્કૂલ - વડેલા
દાહોદ

   

ટ્રસ્ટીશ્રી ઓ


શ્રી નાનાભાઈ માવકાભાઈ પટેલ
ટ્રસ્ટી


શ્રી ઝવેરસીંગ પ્રતાપસીંગ પટેલ
વાઈસ - ચેરમેન


શ્રી નરવતભાઈ શનાભાઈ પટેલ
સેક્રેટરી


શ્રી પારસીંગભાઈ મોહનભાઈ ટોકરેકોળી
જોઈન્ટ સેક્રટરી


શ્રી અશ્વિનભાઈ ગંભીરસીંગ પટેલ
ટ્રસ્ટી


શ્રી પ્રતાપસીંગ જેશીંગભાઈ પટેલ
ટ્રસ્ટી


શ્રી ડૉ. અભેસીંગ પ્રતાપસીંગ પટેલ
ચેરમેન


શ્રી ગલુભાઈ સુરસીંગભાઈ પટેલ
ટ્રસ્ટી


શ્રી પટેલ રાજેશકુમાર પુનમચંદ
પ્રમુખશ્રી (વાલીમંડળ)


શ્રી ધીરાભાઈ સુરસીંગભાઈ ચૌહાણ
ટ્રસ્ટી


શ્રી દલાભાઈ કડવાભાઈ પટેલ
ટ્રસ્ટી


શ્રી રતનાભાઈ મનસુખભાઈ પટેલ
ટ્રસ્ટી


શ્રી રૂપસીંગભાઈ પુનાભાઈ પટેલ
ટ્રસ્ટી


શ્રી જહુરભાઈ તીતાભાઈ પટેલ
ટ્રસ્ટી


શ્રી છત્રસિંગ મગનભાઈ સોલંકી
ટ્રસ્ટી


શ્રી પ્રવિણભાઈ ગંભીરસીંગ પટેલ
ટ્રસ્ટી